RODO

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej „RODO”)

informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DROGOMAX Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Zagórska nr 133, (42-680), KRS 0000555605, REGON: 361370800, NIP: 6452542808

 1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z pod adresem e-mail: biuro@maximusbrukarstwo.pl.; pod numerem telefonu 660 488 503; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

1) na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę może Pan/ Pani wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w pkt X.

2) w celu zawarcia umowy o roboty budowlane, dostawy lub innych usług (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

3) w celu wykonania i na podstawie umowy o roboty budowlane, dostawy lub innych usług, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

4) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski.

 1. Prawo do sprzeciwu
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie okoliczności wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. a) dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy: Pani/ Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres do całkowitego wykonania umowy oraz dodatkowo przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia wynikające z zawartej umowy.
 2. b) dla danych przetwarzanych na podstawie zgody: Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu wycofania zgody lub ustalenia, że dane się zdezaktualizowały. Dane zostaną usunięte wówczas gdy:

– nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane

– przetwarzaliśmy je na podstawie zgody wyrażonej przez Pani/ Pana, która została wycofana a nie istnieje podstawa prawna

– wnosi Pan/ Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

– dane osobowe muszą być usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów praw.

 1. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane tylko instytucją oraz podmiotom upoważnionym z mocy prawa. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. d) przenoszenia danych
 5. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych jest dobrowolne oraz niezbędne do ukształtowania treści stosunku obligacyjnego oraz ewentualnego zawarcia umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 1. Informujemy, że w procesie przetwarzania danych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 2. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie Pana/ Pani danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.

« Grupa MaxMS