Ładowanie

Drogomax

Drogomax Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach jest spółką prawa handlowego wykonującą działalność gospodarczą począwszy od roku 2015. Firma świadczy usługi budowlane głównie w zakresie budownictwa drogowego oraz infrastruktury towarzyszącej. Zakres świadczonych usług ukierunkowany jest głównie na podmioty sektora publicznego. Spółka wykonując działalność gospodarczą jako priorytet stawia zachowanie najwyższej jakości wykonywanych prac, terminowość a przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników na budowie. Celem Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.  Spółka posiada fachową kadrę kierowniczą (składającą się z niespełna 10 inżynierów posiadających szeroki zakres uprawnień branżowych), biurową, inżynieryjno – techniczną oraz wykonawczą. W związku z regularnym udziałem w przetargach publicznych w obrębie sąsiadujących gmin oraz biorąc pod uwagę realizację wielu inwestycji spółka klasyfikuje się jako jedno z najbardziej liczących się przedsiębiorstw na rynku lokalnym. Spółka realizuje w ujęciu rocznym ok 20-30 kontraktów o wartości jednostkowej ok 2-3 mln zł.

Realizacja zamówień publicznych w sektorze budownictwa drogowego  związana jest z koniecznością nieustannych zakupów materiałów budowlanych w tym w przeważającej większości kruszyw drogowych stanowiących warstwy podbudowy przy konstrukcji dróg. W roku 2018 spółka dokonała zakupu nieruchomości stanowiących złoże kruszywa dolomitowego, o właściwościach użytkowych odpowiadających normom dopuszczalnego zastosowania kruszywa do wykonywania warstw ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej oraz podbudowy zasadniczej.

Firma współpracuje z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach. Celem podjętych działań jest próba opracowania rozwiązań umożliwiających zastosowanie alternatywnych materiałów budowlanych w budownictwie drogowym. Spółka w roku 2018 zawarła umowę ramową z Politechniką Śląską (wydziałem budownictwa) dotyczącą realizacji wspólnych projektów badawczych.

Spółka, w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nr WNO- RPSL.03.02.00-24-0386/20 wdrożyła nowe produkty oraz usługi.

W ramach projektu zakupiono i przygotowano do eksploatacji następujące urządzenia niezbędne do wdrożenia nowych usług: ładowarka kołowa oraz specjalistyczny mieszalnik.

W związku z zakupem nowych maszyn oferta Spółki została wzbogacona o możliwość wdrożenia do produkcji następujących wyrobów budowlanych:
• materiał do wykonywania zasypek wykopów wąskoskoprzestrzennych,
• materiał do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych w budownictwie hydrotechnicznym,
• materiał do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych w robotach specjalistycznych.

Zastosowanie:

• wykonywanie oraz przebudowa obiektów hydrotechnicznych na bazie samodzielnie opracowanych receptur innowacyjnych mieszanek do wypełniania wykopów wąskoprzestrzennych,
• wykonywanie przegród filtracyjnych w robotach hydrotechnicznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących opisanych powyżej usług oraz produktów zachęcamy do kontaktu.